พันธมิตรที่บริษัท

ได้ร่วมลงทุน

88 แคนนาเทค ได้เล็งเห็นถึงข้อเด่นของประเทศไทยในการที่จะสามารถ พัฒนาขึ้นเป็นผู้ประกอบการชั้นนําในอุตสาหกรรมนี้ในระดับโลก จึงได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีจาก พันธมิตรต่างประเทศที่มีความรู้และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนี้ ความพร้อมในด้านการลงทุน ความร่วมมือในการเพาะปลูกร่วมกับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ