แผนการดําเนินงาน

ของบริษัท


บริษัทมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ทั้ง 2 ชนิด กัญชง ( HEMP) และกัญชา (CANNABIS ) จะเป็นแนวทางในการสร้างนวัตกรรมเกษตรแปรรูป การใช้เทคโนโลยี และการวิจัยจากกัญชง ( HEMP) และกัญชา (CANNABIS ) มาใช้เป็นสมุนไพรในทาง การแพทย์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และ ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคอื่นๆ เพื่อสร้างโอกาสทาง เศรษฐกิจและ การสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ประชาชน และประเทศไทยในอนาคตอันใกล้

แผนการดำเนินงานของบริษัทระหว่างปี 2563 - 2565

ธันวาคม 2563

ขออนุญาตปลูกกัญชง

มกราคม 2564 ถึง มิถุนายน 2564 

ติดตั้งเครื่องจักรในโรงงานสกัดสมุนไพร

เมษายน 2564

เป็นต้นไปเริ่มการเพาะปลูกกัญชงผ่านวิสาหกิจชุมชน

ที่มีพันธสัญญาเกษตรร่วมกัน

ตุลาคม 2564

ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคที่มีส่วนผสมของสาร CBD

จากกัญชงวางจําหน่ายใน ประเทศและส่งออกในช่องทาง

ON LINE และ OFF LINE

มกราคม 2565

ดําเนินการนําบริษัทเข้าระดมทุนในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล (DIGITAL ASSET EXCHANGE) ผ่านกระบวนการออก ICO (initial coin offering) โดยผู้ประกอบการ ICO Portal ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลต.)

เพื่อขยายและก่อสร้างโรงงานสารสกัดจากสมุนไพรในพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 5 ภาคของประเทศ